Haklı fesih yazılı ve ispat edilebilir biçimde yapılmalı
Haklı nedenle derhal fesih hakkının yazılı olarak, gerekçe açıkça belirtilerek, 6 gün kuralına dikkat edilerek ve daha sonra ispat edilebilecek biçimde kullanılmasında yarar var.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Ben inşaat teknikeriyim. Organize sanayide bir fabrikada teklif hazırlıyorum. Kısmi süreli çalışma hakkım işveren onayına bağlı olan gruba mı giriyor? Yoksa işveren onayı aranmaksızın kullanabilir miyim bu hakkımı? Vardiya sistemi yok ama mesailer olabiliyor üretim kısmında. Ben vardiyalı ya da mesaili çalışmıyorum; sabah 8, akşam 6 çalışıyorum. Bu talebim reddedilirse 6 günlük haklı fesih hakkı var demişsiniz. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor?

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine göre kısmi süreli çalışmaya geçiş için aşağıdaki iş ve sektörler dışında işverenin talebi uygun bulması şartı aranmaz:

a) Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde,

b) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,

c) Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde,

ç) İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işler.

Okurumuzun yaptığı iş yukarıdaki kapsama girmiyor. Okurumuz sanayi sektöründe görev yapıyor ama fabrikada 24 saat vardiya düzeni yok. Olsa bile okurumuz vardiyalı çalışmıyor.

Dolayısıyla okurumuzun kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkını kullanabilmesi için işverenin okurumuzun talebini uygun bulması ya da onaylaması gerekmiyor.

Yani okurumuz, -eşinin de çalışıyor olması ve çocuğunun zorunlu ilköğretim çağına henüz gelmemiş olması şartıyla- en az 1 ay önceden işverene yazılı olarak talebini ileterek kısmi süreli çalışmaya geçebilir.

İlgili yönetmeliğin 8. maddesi gereğince “Kısmi süreli çalışma talebi, bu haktan faydalanmaya başlamadan en az bir ay önce işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilir.”

Yine aynı yönetmeliğin 11. maddesine göre:

“(1) Usulüne uygun olarak yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanır.

(2) İşveren; işçiye, talebin karşılandığını yazılı olarak bildirir.

(3) İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine cevap verilmemesi hâlinde, talep işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanır.

(4) İşçinin belirtilen tarihte iş edimini sunmaya başlaması kaydıyla kısmi süreli çalışma talebi geçerli fesih nedeni sayılmaz.”

Sonuç olarak okurumuz bu yanıtımızda mevcut olan örnek dilekçeyi kullanarak işverene başvuru yapabilir. Altını çizelim. Başvurunun kısmi süreli çalışmaya geçilmek istenen tarihten en az 1 ay önce yapılması gerekiyor.

Okurumuz başvurusunu yaptıktan sonra işveren talebi karşıladığını bildirirse veya işveren herhangi bir yanıt vermezse, okurumuz kısmi süreli çalışmaya geçmeyi talep ettiği tarihte kısmi süreli çalışmaya başlayabilir.

Eğer işveren okurumuzun talebini reddederse bu İş Yasası ve ilgili yönetmeliğe aykırı olur ve okurumuz için İş Yasası’nın 24. maddesi uyarınca haklı nedenle derhal fesih hakkı doğar.

Okurumuz olumsuz yanıtın tebliğ edildiği günden başlayarak -İş Yasası’nın 26. maddesi gereği- 6 işgünü içinde haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir. 6 işgünü içinde haklı fesih hakkı kullanılmazsa, bu hak düşer.

İşveren ret yanıtını sözlü ya da yazılı olarak bildirebilir. Eğer işveren sözlü yanıt verirse okurumuzun işverenden yazılı yanıt istemesinde yarar var.

Haklı feshin yazılı ve daha sonra ispatlanabilecek şekilde, gerekçe açık ve net biçimde belirtilerek yapılmasında yarar var.

Haklı fesih dilekçesinin noterden gönderilmesi şartı yok. Ancak dilekçenin noter üzerinden gönderilmesi ispat bakımından büyük kolaylık sağlar.

Okurumuz noter kanalıyla dilekçesini göndermez, işverene dilekçesini elden verirse -daha sonra işverenin ‘böyle bir dilekçe verilmedi’ gibi bir yalan söylemesine karşı önlem olarak- imzalı dilekçesinin bir örneğini elektronik posta ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla da işverene iletmesinde yarar var.

Bir haklı fesih dilekçesi örneği bu yanıtımızda mevcut. Okurumuz bu dilekçeyi kendi durumuna uyarlayarak, yani gerekçe kısmına kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkının yasa ve yönetmeliğe karşı reddedildiğini yazarak, kullanabilir.


İlgili haberler
Kısmi süreliye geçtiği için aleyhine değişiklik ya...

Kadın işçinin sırf kısmi süreli çalışmaya geçtiği için görev yerinin, iş, unvan veya pozisyonun işçi...

İşçi onayı olmadan kısmi süreli çalışmaya geçirile...

İşveren işçinin onayını almadan tam zamanlı çalışan işçiyi kısmi süreli çalışmaya geçiremez. İşçinin...

Kısmi süreli çalışma hakkının dayanağı yasa ve yön...

Kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı işveren tarafından engellenen kadın işçilerin kullanabileceği yas...