Seçim 2023
SES’ten Hemşireler Günü açıklaması: Hemşireler sorunlarına çözüm bekliyor
12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla açıklama yapan SES, hemşireler için güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasına dair taleplerini sıraladı.
SES MYK’nin “SES’imiz Gücümüzdür! Yeter Artık Susmayacağız, Korkmayacağız!” başlıklı açıklamasında Kovid-19 pandemisi döneminde yaşanan sorunlara dikkat çekildi. Açıklamada “Ülkemizin de içinde yer aldığı 191 ülkeden gelen verilerle oluşturulan ve 6 Nisan 2020’de yayımlanan 2020 Dünya Hemşirelik ‘Durum Raporu’nda, 21. yüzyılın sağlık hedeflerine ulaşılmasında hemşirelerin daha etkili hale getirilmesi için güçlendirilmeleri gerekliliği vurgulanmıştır. Bu vurguya rağmen ne dünyada ne de ülkemizde önemli bir adım henüz atılmamıştır. Ülkemizde de Kovid-19 pandemisinde hemşireye olan ihtiyaç daha da derinleşmiştir. Çünkü sağlık politikalarının yetersizliği nedeniyle hemşireler yıllardır yetersiz sayıda her geçen gün artan iş yükleriyle çalışmaya alıştırılmış ve bu durumun çözülemeyeceğine ve olağanlığına inandırılmışlardır.” denildi.

100 BİN KİŞİYE DÜŞEN HEMŞİRE SAYISI 306

Açıklamada, pandemi nedeniyle hemşireye olan ihtiyacın arttığı belirtilerek sağlık politikalarının yetersizliğine vurgu yapıldı. Türkiye’de yaklaşık 200 bin hemşirenin bulunduğu belirtilen açıklamada, 100 bin nüfusa düşen hemşire sayısını 306 olduğu kaydedildi. Bu rakamla Türkiye’nin birçok ülkenin gerisinde yer aldığını vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Hemşireler yıllardır yetersiz sayıda çalışmaya alıştırılmış ve bu durumun çözülemeyeceğine de inandırıldılar. Türkiye’de yaklaşık 200 bin hemşire bulunuyor. İtalya, Hollanda, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde 100.000 nüfusa düşen hemşire sayısı 500 ile 1000 arasında değişiyor. Sağlık hizmeti kapasitesinin bahsedilen ülkelere göre daha yüksek olan ülkemizde bizler 4 hemşirenin yapacağı işi 1 hemşire ile yapmakta ve bunun sonucunda meydana gelen sorunları çözmek için de ayrıca çaba sarf etmek zorunda kalmaktayız. Hemşirelik mesleğinin sorunlarını konuşmak ve çözüm üretmek 12 Mayıslarla sınırlandırılmakta verilen sözler ve vaatler çözülmeyerek bir sonraki yıla daha da katmerleşen sorunlarla yeni 12 Mayıslar kutlanmak istenmektedir.”

HEMŞİRELERİN YAŞADIĞI SORUNLAR VE TALEPLERİ

Açıklamada, hemşirelerin yaşadığı sorunlar sıralandı:

●Hemşire iş gücü planlaması yapılmadan çok sayıda hemşirelik okulu açılması ve hemşirelik eğitiminin nitelik kaybı,
●100 binden fazla hemşire atama beklerken, hemşire açığı var gerekçesi ile hemşire görev, yetki ve sorumluluklarının diğer sağlık çalışanlarına devredilmesi,
●Fazla mesai, uzun çalışma saatleri ve aşırı iş yüküne bağlı tükenmişlik yaşanması, işten ayrılmaların ve hemşire devir hızın artması,
●Sertifikalı hemşirelerin kendi alanlarında çalıştırılmaması,
●Koruyucu sağlık hizmetlerinde kilit rol oynayan hemşirelerin, okul hemşireliği ve iş sağlığı hemşireliği vb. alanlarda istihdam edilmemesi,
●Hemşirelik yönetmeliğinde de tanımlanmış olan diyaliz hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, iş sağlığı hemşireliği vb. hemşireliğin özel alanlarının yok edilmesi,
●Hemşireler için güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmaması,
●Hemşire hasta oranlarına yönelik yasal düzenlemelerin olmaması,
●Liderlik pozisyonlarına hemşirelere yeterince yer verilmemesi ve yönetim pozisyonlarına (bakım hizmetleri müdürlüğü, sorumlu hemşire vb) hemşirelik kanunu ve yönetmeliğine aykırı olarak liyakat aranmadan hemşirelik dışı atamaların yapılması,
●Sendika ve hastane yöneticilerinin, karar mekanizmalarında sınırlarını aşması, meslektaşlarımız üzerinde güç kullanması ve baskı oluşturması, meslektaşlarımızın siyasi görüş ve yaşam tarzlarından dolayı ayrımcılığa ve etik dışı uygulamalara maruz kalması
●Hemşirelik yasası ve yönetmeliğinin işler kılınmaması, mevzuatın hemşirelik yasa ve yönetmeliğine göre düzenlenmemesi,
●Elli yılı aşkın bir süredir devam eden hemşirelikte lisansüstü eğitimine rağmen, kurumlarda halen uzman hemşirelik kadrosunun olmaması,
●Hemşirelerin mesleki gelişimleri için yeterince desteklenmemesi,
●Hemşirelerin insanca yaşamalarını sağlayan ücret politikalarının olmaması, 3600 ek göstergenin halen verilmemiş olması ve fiili hizmetin geriye dönük uygulanmaması
●İşyerlerimizde 7/24 hizmet veren kreşlerin ya hiç olmaması ya da var olan kreşlerin kapatılmasıdır.

Ayrıca açıklamada, hemşirelerin sorunlarını çözecek talepleri şu şekilde sıralandı:

●Hemşire insan gücü açığının kapatılması iş yükümüzün azaltılması için atama bekleyen yüz binlerce hemşire kadrolu istihdam edilmeli,
●Hemşire sayısının yetersizliği ve pandemi de bu sorunun daha da derinleşmesi nedeniyle KHK’larla ihraç ettiğiniz deneyimli hemşireler işlerine iade edilmeli,
●Kronik hastalığı olan, gebe, engelli hemşirelerin çalışmaları yetkinlikleri ve tarafsızlıkları tartışmaya açık, kimlerden oluştuğu bilinmeyen idari kurulların iznine bağlanmaksızın idari izinli sayılmalı,Çocuk bakımı ve ebeveyn hakları kapsamında çalışma koşulları göz önünde bulundurularak 24 saat açık, nitelikli, anadilinde eğitim ve bakım hizmeti veren, ücretsiz kreşler açılsın. Kreşler 0-3 yaş çocuk grubunu da içerecek şekilde düzenlenmeli,
●Başta ebe ve hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmeli,
●Çalışanlar arasında ücret adaletsizliğini derinleştiren Performans uygulaması kaldırılmalı ücretlerin insanca yaşam koşullarına yetecek ve emekli olduktan sonra da hayatını sürdürecek seviyede olması için ek ödeme değil tek kalemde emekliliğe de yansıyacak sabit ücret düzenlemesine geçilmeli,
●Fiili hizmet zammı geçmişe yönelik çalışmaları kapsamalı,
●Fazla çalışma kapsamına giren gece nöbeti katsayısı 3 ile, hafta sonu mesai katsayısı 2 ile ve bayram günlerinde mesai katsayısı 4 ile çarpılarak ödenmeli,
●Riskli birim, özellikli veya acil birim farkı alınması için fiilen yapılan işin dikkate alınması için gerekli düzenlemeler yapılmalı,
●Hemşireler ve diğer sağlık profesyonellerinin ruh sağlıklarını korumak ve motivasyonlarını arttırmak adına psikososyal destek sağlanmalı,
●Kovid-19 tedavisi gören hemşirelerin tedavi ve iyileşme süreçleri yakından takip edilmeli, iyileştirici ve rehabilitasyon hizmetleri verilmelidir. İşe ne zaman başlangıç yapacağı ve hangi birimlerde çalışabileceği ile ilgili planlamalarda bulunulmalı,
●Kovid-19 illiyet bağı aranmaksızın hemşireler için meslek hastalığı olarak kabul edilmeli,
●Hemşireleri doğrudan ilgilendiren kararlar alınırken hemşireler ya da sendika temsilcilerinin sürece dahil edilmesi sağlanmalı,
●Yüksek risk kategorisine giren hemşireler (Örn. yaş, hamilelik, zayıf bağışıklık vb.) enfeksiyon riski daha düşük alanlara yerleştirilmelidir.

Fotoğraf: SES

SES AKSARAY ŞUBESİ: TALEPLERİMİZ İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ
SES İstanbul Aksaray Şubesi de çevrimiçi düzenlediği basın açıklamasında taleplerini sıralayarak
Taleplerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.
Açıklamayı okuyan SES Aksaray Şube Yöneticisi Birsen Seyhan, taleplerini şöyle sıraladı:
●Ebe ve hemşire eksiğinin kadrolu istihdam ile giderilmesini,
● “4B, 4C, 4D, taşeron, vekil, sözleşmeli, ücretli olarak çalışan ebe ve hemşirelerin 4/A kadrosuna geçirilmesini,
●İş yerlerimizde pandemi sürecinde daha fazla artan baskı, mobbing ve şiddetin ortadan kaldırılmasını,
●Kovid-19’un illiyet bağı aranmadan iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesini,
●Ebelik ve hemşirelik yasasının yeniden düzenlenmesini, meslek tanımlamalarımızın net olarak belirlenmesini,
●Esnek ve kuralsız çalışmaya karşı; iş güvencesi, can güvencesi, ücret güvencesi, güvenceli çalışma koşulları,
●Her iş yerinde 7 gün 24 saat açık, ücretsiz ve anadilinde kreş hizmeti,
●KHK ile ihraç edilen, güvenlik soruşturması bahanesi ile bekletilen ve ataması yapılmayan ebe hemşirelerin acilen göreve başlatılmasını,
●Sağlığımızı korumak için uygun sayıda ve nitelikte, kadın emekçiler için de kadın dostu kişisel koruyucu ekipman,
●Hemşirelik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar yapılması ve hemşirelerin karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanmasını istiyoruz.”

Fotoğraf: DHA

İlgili haberler
Tükendim artık, peki şimdi ne olacak?

Uzun çalışma saatleri, insanüstü çalışma, çocuk bakım sorunu, tükenmişlik hali… Manisa’dan Alev Hemş...

22 yaşındaki Şule hemşire: ‘Hakkımız yeniliyor, mo...

22 yaşında ve 3 yıldır hemşirelik yapan Şule Ö. pandemi dönemindeki yaşadığı sıkıntıları anlattı: ‘M...

Kutsallık dediğin şey nedir?

Manisa’dan bir ebe hemşire: ‘Emeğimiz görmezden geliniyor, çığlıklarımız bastırılıyor, saygınlığımız...