Kısmi çalışma talebinin haksız reddi haklı fesih hakkını doğurur
Kısmi çalışma talebi yönetmeliğe aykırı biçimde reddedilen kadın işçi, olumsuz yanıtın tebliğ tarihinden başlayarak 6 işgünü içinde haklı fesih hakkını kullanabilir.
Okurumuzun Sorusu:

Analık izni dönüşü kısmi çalışma talep ettim. Eşimin çalışma belgesi yok diye usulsüz başvuru dediler. Tekrar belgeyi ekleyip başvurdum. Büyük ihtimalle kısmi çalışma talebimi reddedecekler. Kimseye kullandırmadılar. 29 Aralık 2021’de tam 30 gün olacak. Büyük ihtimalle bu tarihte cevap verecekler. Ben haklı fesih istiyorum. Ne kadar sürede dönüş yapmalıyım?

Öncelikle okurumuzu ve eşini tebrik edelim, bebekleriyle birlikte uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileyelim.

Her iki eşin de çalışması halinde, çocuk ilköğretim çağına gelene kadar eşlerden biri tam zamanlı çalışmadan kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkını kullanabilir.

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine göre kısmi süreli çalışmaya geçiş için aşağıdaki iş ve sektörler dışında işverenin talebi uygun bulması şartı aranmaz:

a) Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde,

b) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,

c) Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde,

ç) İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işler.

Eğer okurumuzun yaptığı iş yukarıdaki kapsama girmiyorsa işverenin okurumuzun talebini reddetme hakkı yoktur.

Yeri gelmişken belirtelim. Aynı yönetmeliğin 10. maddesi gereği aşağıdaki durumlarda eşin çalışması şartı da aranmaz:

a) Ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren bir hastalığının olması ve bu hastalığın tam teşekküllü hastane ya da üniversite hastanesinden alınacak doktor raporuyla belgelendirilmesi,

b) Velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi hâlinde çocuğun velayetine sahip ebeveynin talepte bulunması,

c) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğun münferiden evlat edinilmesi.

Okurumuzun sorusuna geri dönelim. İlgili yönetmeliğin 8. maddesi gereğince “Kısmi süreli çalışma talebi, bu haktan faydalanmaya başlamadan en az bir ay önce işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilir.”

Yine aynı yönetmeliğin 11. maddesine göre:

“(1) Usulüne uygun olarak yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanır.

(2) İşveren; işçiye, talebin karşılandığını yazılı olarak bildirir.

(3) İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine cevap verilmemesi hâlinde, talep işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanır.

(4) İşçinin belirtilen tarihte iş edimini sunmaya başlaması kaydıyla kısmi süreli çalışma talebi geçerli fesih nedeni sayılmaz.”

Okurumuzun verdiği bilgiye göre 29 Aralık 2021 tarihinde işverenin cevap vermesi gereken 1 aylık süre doluyor.

Eğer işveren bu tarihe kadar olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermezse, okurumuzun talebi yukarıdaki maddenin 3. fıkrası gereği 30 Aralık 2021 tarihiyle kısmi çalışmaya geçmiş olacak ve talep dilekçesindeki belirttiği gün ve saatlerde kısmi süreli çalışmaya başlayabilecek. Yani işverenin yanıt vermemesi yönetmelik gereği kabul anlamına geliyor.

Eğer işveren okurumuzun talebine -okurumuzun yaptığı iş yukarıdaki kapsama girmediği halde- olumsuz yanıt verirse, okurumuz olumsuz yanıtın tebliğ edildiği günden başlayarak -İş Yasası’nın 26. maddesi gereği- 6 işgünü içinde haklı fesih hakkını kullanabilir. 6 işgünü içinde haklı fesih hakkı kullanılmazsa, bu hak düşer.


İlgili haberler
İşçi onayı olmadan kısmi süreli çalışmaya geçirile...

İşveren işçinin onayını almadan tam zamanlı çalışan işçiyi kısmi süreli çalışmaya geçiremez. İşçinin...

Kısmi süreli çalışma hakkının dayanağı yasa ve yön...

Kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı işveren tarafından engellenen kadın işçilerin kullanabileceği yas...

Kamudaki sağlık işçilerinin kısmi süreli çalışma h...

Kamuda görev yapan sağlık işçilerinin analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı işveren...